Nyní ke každé objednávce Parfém na praní 10 ml zdarma!

Velkoobchodní podmínky

Podmínky velkoobchodní spolupráce


obchodní společnosti Empleada s.r.o.

se sídlem K Beranovu 1181/5, Dolní Chabry, 184 00 Praha zapsané v obchodním rejstříku vedeném v OR u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 146774 pro velkoobchodní prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese KrasneVune.cz

IČO: 28509331, DIČ: CZ28509331

E-mail: velkoobchod@krasnevune.cz.

Kontaktní telefon: +420 211 221 992

Článek I.

Základní ustanovení


1.1.      Tyto podmínky velkoobchodní spolupráce obchodní společnosti Empleada s.r.o., IČ 28509331, (dále jen „prodávající“) blíže upřesňují a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“ nebo jen „smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou podnikající fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (s výhradou smluv dle odst. 1.4. podmínek velkoobchodní spolupráce).

1.2.      Internetový obchod je prodávajícím provozován na základní internetové stránce https://www.krasnevune.cz, popřípadě na jiné stránce shodného označení s uvedením odlišné národní nebo generické domény nejvyššího řádu, je-li adresa internetové stránky v této podobě registrována prodávajícím (dále v souhrnu jen „webová stránka“), a to prostřednictvím webového rozhraní téhož obsahu v českém jazyce (dále jen „webové rozhraní obchodu“), umožňujícím uzavřít kupní smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran za pomoci prostředků komunikace na dálku. Kupující souhlasí s použitím prostředku komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy s prodávajícím (smlouva uzavíraná distančním způsobem). Náklady vzniklé kupujícímu při použití prostředku komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím (např. náklady na internetové připojení, náklady na následné telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.

1.3.      Prodávající a kupující vystupují ve smluvním vztahu vzniklém z kupní smlouvy jako podnikatelé. Kupující se pro účely uzavírané kupní smlouvy považuje za podnikatele ve smyslu ustanovení §§ 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „nový občanský zákoník“). Kupující, který je podnikatelem, se řídí těmito podmínkami velkoobchodní spolupráce a dále všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího v rozsahu, které se ho týkají jakožto subjektu, který není spotřebitelem, a novým občanským zákoníkem (dále již jen v souhrnu “podmínky velkoobchodní spolupráce”, resp. “podmínky”).

1.4.      Kupní smlouvu lze sjednat rovněž individuálně, případně též nikoliv prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. V takovéto smlouvě lze sjednat ustanovení odchylná, která mají před přednost před těmito obchodními podmínkami. Není-li však výslovně dohodnuto jinak, tyto obchodní podmínky se aplikují i na kupní smlouvy uzavřené dle tohoto odstavce.

1.5.      Ustanovení těchto podmínek se stávají nedílnou součástí každé jednotlivé kupní smlouvy uzavírané prodávajícím a kupujícím. Písemná forma těchto obchodních podmínek je zachována jejich zveřejněním na webovém rozhraní internetového obchodu prodávajícího, neboť jsou poskytnuty způsobem umožňujícím je zachovat a opakovaně zobrazovat. Kupní smlouva samotná rovněž vychází z těchto obchodních podmínek a není-li v individuálních případech stanoveno jinak, neuzavírá se písemně. U prodávajícího se v případě, že smlouva není uzavřena v písemné formě, ukládají veškeré údaje o kupní smlouvě pod unikátním číselným kódem objednávky, jinak se smlouva, je-li uzavřena písemně, archivuje. Individuálně uzavřená písemná smlouva nebo údaje o smlouvě neuzavřené písemně, ukládané prodávajícím v elektronické podobě pod unikátním číselným kódem objednávky, nejsou veřejně přístupné.

1.6.      Tyto obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti kupujících při využívání webové stránky prodávajícího a další související právní vztahy.

1.7.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Takovou změnou však nejsou dotčena práva a / nebo povinnosti stranám již vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené za účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.8.     Tyto obchodní podmínky se vztahují na prodej a doručování zboží prodávajícího na území České republiky. Na případný prodej zboží prodávajícího mimo území České republiky se tyto obchodní podmínky nevztahují. Kupující je vždy povinen informovat prodávajícího o tom, že jeho zboží hodlá nabízet na zahraniční trhy, a vyžádat si k tomuto předem písemný souhlas prodávajícího. Případný prodej zboží prodávajícího mimo území České republiky bude vždy sjednán individuálně, za ad hoc ujednaných podmínek. Kupující bere na vědomí, že účelem toto ujednání je rozdílná cenová politika prodávajícího na zahraničních trzích a dále závazky prodávajícího vůči stávajícím zahraničním partnerům či zákazníkům.

Článek II.

Kupní smlouva

2.1.      Webové rozhraní internetového obchodu prodávajícího obsahuje průběžně aktualizovaný souhrn zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení maloobchodních i velkoobchodních objemových slev nabízeného zboží. Velkoobchodní slevy, za které kupující nakupuje zboží od prodávajícího, jsou viditelné po registraci velkoobchodního partnera, kterou kupující provede následovně: kupující zašle e-mail se žádostí o registraci velkoobchodního partnera na e-mailovou adresu velkoobchod@krasnevune.cz; na základě této žádosti prodávající prověří IČ popřípadě DIČ a buď žádost schválí, nebo neschválí, popřípadě si vyžádá doplňující informace. Po následném opětovném přihlášení do internetového obchodu se kupujícímu zobrazí velkoobchodní slevy.

2.2 Nabídka prodeje zboží a cena tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu prodávajícího. Velkoobchodní ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty v aktuální zákonné výši. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. 

2.3.      Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na webovém rozhraní obchodu prodávajícího jsou považovány za nezávazné v tom smyslu, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména, nikoliv však výlučně, s kupujícími, kteří již v předchozích případech podstatným způsobem porušili kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek), a to především tím, že neuhradili řádně a včas kupní cenu či porušují ustanovení čl. 5.1. těchto podmínek či tím, že nedodrželi pravidla stanovené v čl. 1.8 těchto podmínek. Nabídka zboží se činí s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit.

2.4.      Prodávající si vyhrazuje možnost uzavřít kupní smlouvu též za individuálně sjednaných podmínek (odst. 1.4. obchodních podmínek).

2.5.      Výslovně se stanovuje, že návrh na uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím se má za přijatý teprve doručením potvrzující zprávy o přijetí objednávky (akceptace) ze strany prodávajícího, jenž bude kupujícímu zasláno prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku (zejména, nikoliv však výlučně, elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího, uvedenou v objednávce).

2.6.      Za účelem provedení objednávky zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu (technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy). Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 1. a) objednávaném zboží (objednávané zboží s uvedením počtu požadovaných kusů a případně též varianty provedení kupující „vloží“ do elektronického nákupního košíku na webovém rozhraní obchodu),
 2. b) celkové výši a způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 3. c) způsobu a nákladech spojených s balením a dodáním objednaného zboží kupujícímu (dále společně ad a) až c) jen jako „objednávka“).

2.7.      Před podáním objednávky prodávajícímu prostřednictvím webového rozhraní obchodu může kupující několikrát zkontrolovat a případně změnit vstupní údaje, které do objednávkového formuláře vložil, aby kupující mohl zjistit a opravit chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky nebo během jejího podání.

2.8.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (objednané množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). V takovém případě se neuplatňuje ustanovení odst. 2.5. obchodních podmínek a návrh na uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím se má za přijatý teprve doručením vyžádaného dodatečného potvrzení objednávky prodávajícímu.

2.9.      Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy přijetí nabídky nabývá účinnosti. Přijetí nabídky dle odst. 2.5. obchodních podmínek nabývá účinnosti okamžikem doručení akceptace objednávky od prodávajícího kupujícímu, přijetí dle odst. 2.8. obchodních podmínek je pak účinné teprve okamžikem doručení akceptace vyžádaného dodatečného potvrzení objednávky prodávajícím kupujícímu.

2.10.      Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno kupujícímu na území České republiky. Pro doručování na území mimo Českou republiku se uplatní pravidla dle čl. 1.8 těchto obchodních podmínek.

2.11.    Prodávající si vyhrazuje k dodávanému zboží vlastnické právo. Kupující se stane vlastníkem objednaného zboží teprve úplným zaplacením jeho kupní ceny (v souhrnu “výhrada vlastnického práva”). Nebezpečí škody na objednaném zboží však na kupujícího přechází již jeho převzetím. Tentýž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat. Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti; to neplatí, uplatnil-li kupující právo žádat dodání náhradního zboží, nebo odstoupil-li od smlouvy.

2.12.    Kupní smlouva je jako typ závazku z právního jednání upravena ustanoveními §§ 2079 a násl. nového občanského zákoníku. Není-li těmito obchodními podmínkami ujednáno odlišně, na tato ustanovení se odkazuje. 

Článek III.

Další cenové, platební, dodací a přepravní podmínky

3.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s balením a dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 1. a) Online bankovním převodem – online platbou prostřednictvím přímého bankovnictví banky zákazníka
 2. b) Bezhotovostně převodem na účet prodávajícího dle následující specifikace

Bankovní spojení: 2901316896/2010
IBAN: CZ2420100000002901316896
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXX

Cena dopravného je závislá na váze zásilky a zobrazí se před dokončením objednávky. Pokud váha zásilky přesáhne 30 kg, je nutné sjednat dopravu individuálně.

 3.2.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (číslo faktury). V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.3      Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy (na cenu zboží a případné náklady spojené s balením a dodáním zboží dle kupní smlouvy) kupujícímu elektronický daňový doklad – fakturu.

3.6.      Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě individuálního specifického požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

3.7.      Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

3.8.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

3.9.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání dopravcem na místo určení. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání zboží je vráceno dopravcem zpět prodávajícímu, je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím úplatu za uskladnění zboží ve výši až 500,- Kč (slovy pětset korun českých) dle velikosti zásilky a dále je v případě, že kupující nesdělí k výzvě prodávajícího, zda žádá zboží zaslat opakovaně (odst. 3.8. obchodních podmínek), prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupením od smlouvy se závazek z kupní smlouvy zrušuje od počátku. Pokud byla již cena zboží uhrazena, je prodávající oprávněn započíst na vracenou cenu zboží prodávajícím již vynaložené náklady na přepravu vráceného zboží a úplatu za uskladnění, případně její poměrnou část.

3.10.    Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci, jež má svůj původ v porušení obalu zásilky, nemůže být brán zřetel. Kupující dodané zboží podle možností prohlédne co nejdříve po převzetí a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Je-li zboží odesíláno, může kupující odložit prohlídku do doby, kdy je věc dopravena na místo určení.

3.11.    Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit doplňkové dodací podmínky prodávajícího.

Článek IV.

Práva z vadného plnění

4.1.      Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Jakost a provedení zboží se určuje dle průběžně aktualizovaného souhrnu zboží nabízeného prodávajícím k prodeji ve webovém rozhraní obchodu prodávajícího.

4.2.      Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti dle odst. 4.1. obchodních podmínek. Za vadu se považuje i dodání jiného, než objednaného zboží, pokud záměna zboží nebyla s kupujícím předem dohodnuta. Pokud prodávající dodal menší než objednané množství zboží a tato skutečnost plyne z prohlášení prodávajícího nebo dokladu o předání, práva z vadného plnění kupujícímu ve vztahu k chybějícímu zboží nevznikají. Práva z vadného plnění zakládá jen taková vada zboží, kterou má zboží v době přechodu nebezpečí škody na kupujícího (odst. 2.11. obchodních podmínek), byť se projeví později a taková vada zboží, která vznikla po přechodu nebezpečí škody na kupujícího, pokud ji prodávající způsobil porušením své povinnosti. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy (odst. 2.9. obchodních podmínek).

4.3.      Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující za podmínky, že vadu zboží oznámil prodávajícímu včas, tj. bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit (u skrytých vad nejpozději do dvou let po odevzdání věci), právo:

 1. a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,
 2. b) na odstranění vady opravou dodaného zboží,
 3. c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 4. d) odstoupit od smlouvy.

4.4.      Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, a to již při oznámení vady (odst. 4.3. obchodních podmínek), nebo dodatečně bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se později ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující včas své právo z vadného plnění, jež je podstatným porušením smlouvy, tj. současně s oznámením vady prodávajícímu nebo bez zbytečného odkladu po něm, má pouze práva z vadného plnění, jež je porušením smlouvy nepodstatným způsobem, podle odst. 4.5. obchodních podmínek.

4.5.      Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodaného zboží, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží, přičemž tato volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu práva z vadného plnění, jež je porušením smlouvy nepodstatným způsobem, nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

4.6.      Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

Článek V

Maloobchodní ceny

5.1. Kupující se zavazuje při dalším prodeji zboží prodávajícího dodržovat doporučené maloobchodní ceny, které vyplývající z ceníku prodávajícího. Pokud by kupující toto doporučení porušil, vyhrazuje si prodávající právo odmítnout s kupujícím uzavřít další kupní smlouvu. 

5.2. Kupující bere na vědomí, že doporučené maloobchodní ceny jsou sjednávány proto, aby bylo minimalizováno riziko dumpingových cen, které by mohly ohrožovat konkurenceschopnost všech obchodních partnerů prodávajícího a zároveň slouží jako záruka 100% servisu a služeb prodávajícího. 

5.3. Dodržování doporučených maloobchodních cen není v rozporu s poskytováním slev zákazníkům v časově omezených intervalech, u příležitosti speciálních akcí, vytváření zákaznických věrnostních programů aj.. Nedodržováním doporučených maloobchodních cen se tedy rozumí především soustavné nabízení zboží prodávajícího za nižší ceny než jsou doporučené maloobchodní ceny konečným spotřebitelům bez toho, že by tito spotřebitelé museli splnit určité speciální podmínky a zároveň se nejedná o časově výrazně omezenou akci.

5.4. Pro případný prodej zboží prodávajícího mimo území České republiky je kupující povinen vyžádat si od prodávajícího ceník pro příslušnou zemi či oblast, za uplatnění pravidel, stanovených čl. 1.8. těchto obchodních podmínek.

Článek VI.

Reklamační řád

6.1.      Prodávající s kupujícím se dohodli tak, že v případě, že kupující bude reklamovat zboží, zakoupené u prodávajícího, jménem svého zákazníka, uplatní se na tuto reklamaci reklamační řád dle Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího, platných pro spotřebitelské smlouvy, které jsou dostupné na webových stránkách prodávajícího zde

Článek VII.

Další práva a povinnosti smluvních stran související s užitím webového rozhraní obchodu

7.1.     Kupující je oprávněn používat pro své potřeby za účelem propagace vlastního podnikání fotografie produktů prodávajícího a texty z webových stránek prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií a jiného zobrazení nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

7.2.      Kupující nesmí při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

7.3.      Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky obchodu v rozporu s jejich určením.

Článek VIII.

Doručování

8.1.      Nebude-li v individuálních případech dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně odeslána v písemné formě, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních či jiných přepravních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty nebo na poštovní adresu jím uvedené v jeho uživatelském účtu (případně v objednávce zboží).

8.2.      Korespondence související s kupní smlouvou je doručena:

 1. a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 2. b) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem (popřípadě osobou oprávněnou za něj zásilku převzít) nebo uplynutím lhůty 10 (slovy deseti) dnů od uložení zásilky a zanecháním výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb nebo v případě nemožnosti zanechání výzvy v místě doručování adresátovi, dojde-li k uložení zásilky u prodávajícího po jejím vrácení provozovatelem poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení zásilky nedozvěděl, 
 3. c) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít.

Článek IX.

Ochrana osobních údajů

9.1.    Ochrana osobních údajů kupujícího, pokud je fyzickou osobou, k níž se osobní údaje vztahují (dále též kupující nebo jen, nikoli však výlučně, „subjekt údajů“), je zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

9.2.    Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů prodávajícím v rozsahu:

 1. a) jméno a příjmení,
 2. b) adresa bydliště, místo podnikání fyzické osoby a udaná poštovní adresa, případně doručovací adresa, kupujícího,
 3. c) identifikační číslo a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby,
 4. d) adresa elektronické pošty a
 5. e) telefonní číslo.

9.3.    Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu dle čl. 9.2. těchto obchodních podmínek prodávajícího; shromažďovány jsou v rozsahu nezbytném pro účely jednání o uzavření kupní smlouvy dle Článku II. obchodních podmínek a realizace práv a povinností z ní po jejím uzavření a dále pro účely následného zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu (nabízení obchodu nebo služeb). Za účelem nabízení obchodu nebo služeb subjektu údajů může prodávající pro tento účel použít jméno, příjmení, adresu elektronické pošty a adresu subjektu údajů, pokud tyto údaje byly získány z veřejného seznamu nebo v souvislosti s činností prodávajícího jakožto správce osobních údajů. Prodávající však nesmí uvedené údaje dále zpracovávat, pokud s tím subjekt údajů vyslovil nesouhlas. Nesouhlas se zpracováním je nutné vyjádřit písemně. Bez souhlasu subjektu údajů nelze k uvedeným údajům přiřazovat další osobní údaje.

9.4.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět úplně, správně a pravdivě v rozsahu dle odst. 9.2. obchodních podmínek (v souhrnu „poskytované osobní údaje“) a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující se tímto poučuje o tom, že se z jeho strany jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů (tj. informace získané se souhlasem subjektu údajů) a dále o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením o tom. Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen, případně za přiměřenou náhradu, tuto informaci bez zbytečného odkladu předat (v souhrnu „poučení subjektu údajů“).

9.5.    Kromě dopravce zboží nebudou osobní údaje bez předchozího souhlasu kupujícího prodávajícím předávány třetím osobám. Zpracováním osobních údajů kupujícího však prodávající může pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

9.6.    Osobní údaje budou prodávajícím nebo zpracovatelem (odst. 9.5. obchodních podmínek) zpracovávány po dobu neurčitou, nejdéle však po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, v elektronické podobě automatizovaným způsobem, případně v podobě tištěné způsobem neautomatizovaným.

9.7.    Kupující, který zjistí nebo se domnívá, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 1. a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 2. b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

9.8.    Je-li žádost subjektu údajů podle odst. 9.7. obchodních podmínek shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

9.9.    Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9.10.  Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně osobních údajů při zpracování osobních údajů, vede registr zpracování osobních údajů a přijímá podněty a stížnosti na porušení povinností stanovených zákonem o ochraně osobních údajů při zpracování osobních údajů a informuje o jejich vyřízení.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

10.1.    Pokud právní vztah založený kupní smlouvou nebo vztah související s užitím webové stránky nebo webového rozhraní obchodu obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, řídí se českým právem. 

10.2.    Prodávající je obchodní společností zapsanou v příslušném obchodním rejstříku, je oprávněn zejména, nikoliv však výlučně, k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a jeho obchodní činnost nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu prodávajícího provádí v rámci své působnosti věcně a místně příslušný živnostenský úřad. 

10.3.    Bude-li některé ustanovení obchodních podmínek shledáno neplatným pro rozpor se zákonem, dobrými mravy nebo veřejným pořádkem nebo neúčinné s ohledem na novelizaci obchodních podmínek, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje, jinak zákonná úprava. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení obchodních podmínek není bez dalšího dotčena platnost jiných konkrétních nebo všech ostatních ustanovení obchodních podmínek.

10.4.    Tato verze obchodních podmínek se označuje jako 01/2022 a je platná a účinná od 1.1.2022.

Převodník
parfémů